براساس آمار سازمان توسعه تجارت ایران، افغانستان دومین بازار برزگ صادراتی کالاهای ایرانی است. این کشور هیچ معاهده بین المللی در جهت حمایت از علائم تجاری را امضا ننموده و در حال حاضر عضو ناظر WTO می باشد.

براساس قوانین جدید افغانستان، ثبت علامت تجاری برای ورود کالاهای ایرانی به این کشور الزامی است. از آنجا که این کشور در مسیر تدوین قوانین داخلی خود منطبق با TRIPS می باشد، ثبت جهانی برند برای کالای ایرانی حق تقدم ثبت در افغانستان بوجود می آورد و جلوی تقلب برند را می گیرد.
اطلاعات ثبت برند

*حق الوکاله ثبت برند در افغانستان 25% کل مبلغ می باشد. 

یک طبقه : 250 دلار

طبقات مازاد:200 دلار
یک طبقه : 3000 دلار

طبقات مازاد:500 دلار
یک طبقه : 750 دلار

طبقات مازاد:300 دلار