مجله دنیای برند

از مواردی که مورد توجه و تأکید سازمان جهانی مالکیت فکری سازمان ملل متحد UN-WIPO قرار گرفته است حمایت و ثبت طرح های صنعتی می باشد. فرآیند ثبت طرح های صنعتی توسط متخصصان بدون مرز قشم کشور سوئیس صورت می گیرد.

banner brandworld

banner ulepress

banner ebcl